Voorwaarden

Algemene voorwaarden Gemeentewerf / Cowane BV

Lees deze algemene voorwaarden nauwkeurig voor voordat u deelneemt aan Gemeentewerf.nl. Deelname aan Gemeentewerf betekent dat u de voorwaarden accepteert. Voor de toegang tot en het gebruik van de website gemeentewerf.nl van Cowane BV (hierna te noemen Gemeentewerf) gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Gemeentewerf is een initiatief van Cowane BV.

Deze algemene voorwaarden zijn opgedeeld in twee delen:

 1. Algemeen gedeelte voor iedere gebruiker van de site.
 2. Specifiek gedeelte voor adverteerder.

Deel 1: Algemeen

Artikel 1: Inhoud site

Gemeentewerf heeft de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle informatie op de site met betrekking tot de aangeboden producten is echter afkomstig van derden (de diverse adverteerders). Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Gemeentewerf draagt voor de inhoud van de geplaatste advertenties geen enkele verantwoordelijkheid.

Artikel 2: Overeenkomst

Gemeentewerf probeert uitsluitend kopers en verkopers tot elkaar te brengen. Gemeentewerf is echter nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen koper en verkoper door gebruikmaking van de site.

Artikel 3: Gegevens

Indien u gebruik wenst te maken van deze site, zal u ervoor zorgdragen dat uw gegevens, uw e-mail adres en uw naam, adres, postcode woonplaats juist en actueel zijn.
Uw gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt om derden in staat te stellen een overeenkomst met u te sluiten.
Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.
Gemeentewerf levert wel informatie aan officieel erkende rechtshandhavers. U machtigt gemeentewerf uw gegevens te verstrekken aan rechtshandhavers indien hiertoe naar het oordeel van gemeentewerf rede toe is.
Gemeentewerf verwijst naar andere websites (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button). Op deze websites valt u onder de privacyregels van die betreffende site.
Gemeentewerf heeft geen invloed op de inhoud en het beleid van deze sites en dit erkent u. 

Artikel 4: Intellectuele eigendomsrechten

De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de site, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij gemeentewerf, haar licentiegevers en/of adverteerders. Indien de auteurs-, handelsrechten of andere rechten in geplaatste advertenties worden geschonden dan is het aan de gedupeerde (adverteerder) om actie te ondernemen richting de schender(s) van zijn of haar rechten. Gemeentewerf staat hier buiten is geen partij en speelt hierbij geen rol.

Het is u niet toegestaan gemeentewerf op enige wijze ter beschikking te stellen aan derden en/of te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één hardcopy.

Artikel 5: Spam/harvesten

Het is verboden de (persoon)gegevens die op de Gemeentewerf geplaatst zijn voor andere doeleinden te gebruiken dan het reageren op de betreffende advertentie waar de gegevens betrekking op hebben, hetgeen onder meer inhoudt dat, 

het verboden is:

een adverteerder een e-mail te sturen indien de inhoud daarvan algemeen van aard is en niet concreet betrekking heeft op het betreffende aangeboden product, hetgeen onder meer inhoudt dat de e-mail niet tot hoofddoel heeft het sluiten van een overeenkomst met de adverteerder met betrekking tot dat product;een adverteerder een e-mail te sturen waarin verwezen wordt naar een andere internetsite; e-mail adressen van gebruikers en/of adverteerders van gemeentewerf te verzamelen voor welke reden dan ook.

Artikel 6: Uitsluiting

Gemeentewerf behoudt zich het recht toe om u uit te sluiten van elk verder gebruik van de site indien u op enige wijze handelt in strijd met deze algemene voorwaarden, onverminderd het recht van gemeentewerf om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en schadevergoeding te eisen.

Gemeentewerf is gerechtigd, zonder opgaaf van reden partijen, uit te sluiten voor deelname aan gemeentewerf.nl.

Artikel 7: Garantie

Gemeentewerf garandeert niet:

 • dat de (tekst van) advertenties juist, accuraat en volledig zijn en dat de aangeboden producten goed van kwaliteit, veilig en niet in strijd met enige wettelijke bepaling zijn;
 • dat uw wederpartij bevoegd is de overeenkomst met u te sluiten, dat de door hem opgegeven (persoonlijke) informatie juist, volledig en actueel is en dat hij de overeenkomst op de juiste wijze zal uitvoeren;
 • dat de site ononderbroken zal werken en vrij zal zijn van fouten; en,
 • dat derden haar systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

Gemeentewerf sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de site. Meer in het bijzonder zal gemeentewerf in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:

 • handelingen door u verricht, zoals het sluiten van een overeenkomst, die zouden zijn ingegeven door op de site geplaatste advertenties;
 • de onmogelijkheid de site te gebruiken;
 • het niet voldoen van een product dat wordt aangeboden op de site aan de specificaties zoals gemeld op de site;
 • het feit dat de informatie op de site onjuist, onvolledig of niet actueel is;
 • het onrechtmatig gebruik van de systemen van gemeentewerf , waaronder de site, door een derde;
 • handelingen van de wederpartij nadat u daarmee een overeenkomst heeft gesloten door gebruikmaking van de site.

Voor de aansprakelijkheidsregeling met betrekking tot het plaatsen van een advertentie wordt uitdrukkelijk verwezen naar artikel 15.

Artikel 9: Vrijwaring

U vrijwaart gemeentewerf volledig voor alle mogelijke claims van uzelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met een overeenkomst die u sluit door gebruikmaking van deze site.

Artikel 10: Verwijzingen

De site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Gemeentewerf heeft geen zeggenschap over deze websites. Gemeentewerf is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Artikel 11: Beveiliging

Gemeentewerf spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Gemeentewerf legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Artikel 12: Diversen

Indien en voorzover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

Gemeentewerf zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Zwolle. Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door Gemeentewerf aangepast worden. Gemeentewerf adviseert daarom de algemene voorwaarden regelmatig te bekijken.

Deel 2: Advertenties

De in dit deel vermelde bepalingen zijn naast de bepalingen van hoofdstuk 1 van toepassing.

Artikel 13: Inhoud site

Gemeentewerf behoudt zicht ook het recht voor om advertenties zonder opgave van redenen te verwijderen van gemeentewerf. Dit zal zich in ieder geval voordoen, maar niet alleen, in de volgende gevallen:

 • de producten en/of de prijs in de advertenties zijn op onjuiste en/of onvolledige wijze beschreven;
 • het betreffende product en/of advertentie maakt inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van derden;
 • het betreffende product zou op enige andere wijze schade kunnen veroorzaken aan de eigendom van derden;
 • het betreffende product en/of de inhoud van de advertentie bevat discriminerende uitingen, of is anderszins onrechtmatig. 
 • advertenties die anderszins naar de mening van gemeentewerf aanstootgevend zijn;
 • er bestaat een vermoeden dat het gestolen producten betreft;
 • het betreffende product is een vuurwapen of een daaraan gerelateerd product;
 • de advertentie heeft als doel het (in)direct promoten van een onderneming.

Iedere adverteerder dient er zorg voor te dragen dat de omschrijving van het door hem aangeboden product overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is. Door het plaatsen van een advertentie geeft u gemeentewerf toestemming de informatie over het betreffende product te plaatsen.

Gemeentewerf behoudt zich het recht om zonder opgave van redenen de teksten van advertenties in te korten of te wijzigen.
U vrijwaart gemeentewerf tegen elke rechtsvordering die is gebaseerd op de bewering dat uw advertentie inbreuk maakt (intellectuele) eigendomsrechten van derden.

Artikel 14: Deelname.

Deelname aan gemeentewerf is gratis voor gemeenten, provincies, onderwijs- en zorginstellingen, (sport) verenigingen, stichtingen, waterschappen, recreatiebedrijvenwoningbouwbedrijven/corporaties etc.
Elke deelnemer ontvangt een persoonlijke toegangscode, deze code is niet overdraagbaar c.q. door derden te laten gebruiken, bekend te maken. Deelname is voor de duur van 12 maanden en wordt niet automatisch verlengd. 
 

Artikel 15: Aansprakelijkheid.

Gemeentewerf is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens.